Username:
Password:
  Login
New user? Click here Password? Click here
HOMEPARTY INFOFORUMSCENE CORNERNEWSCONTACTUSER DETAILS

  

   
Foreningen The Meltdown    
§1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er "The Meltdown" forkortet "TMD".

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.
Foreningens adresse er:
The Meltdown
c/o Klaus M. Jørgensen
Frederiksgade 16B, 2 MF
7800 Skive

§2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
- Fremme unges kendskab til edb.
- Skabe meningsfulde fritidsaktiviteter for unge.
- Fortage undervisning og afholde foredrag for medlemmer af ønskede edb relaterede områder.
- Forskellige fritidsaktiviteter hvor computeren indgår som et vigtigt element.

§3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.

Stk. 4. Ved gentagne brud på gældende regler, kan personen/personerne ekskluderes ud af foreningen.

Stk. 5. Medlemsskabet er gratis og kræver kun at medlemmet er villig til at yde en indsats under de arrangementer som TMD afholder.

§4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved e-mail til medlemmerne og bekendtgørelse på foreningens hjemmeside: www.tmd.dk

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af 1 - 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Valg af revisor og en revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen der foruden formanden består af 1-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en et-årig periode, således at der hvert år vælges op til 6 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Ved afstemninger indenfor bestyrelsen kræves simpelt flertal, ved stemmelighed er forslaget forkastet.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerede møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker elektronisk (via e-mail) med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendig, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Der skal udarbejdes regnskab for hvert arrangement som TMD afvikler, dette skal sendes rundt til medlemmerne af bestyrelse (via e-mail).

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved regnskabsspørgsmål tegnes foreningen af kasseren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved underskud holdes der aktion over foreningens genstande som så vil blive brugt til dækning af tabet. Hvis der er plus i regnskabet, bortloddes foreningens genstande.

§ 11 Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20.1. 2000 og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den ___.____ 2000.

 

   

© 1998 - 2005 TMD.DK